registration

טופס תשלום לפעילות קפיץ קפוץ בעבר

לוגו קפיץ קפוץ
תשלום מותאם אישית
הוראת קבע חתומה(אין צורך להחתים את הבנק): את כל הטפסים הללו ניתן להוריד כאן, למלא ולחתום. בבקשה להעביר אלינו לאולם, או דרך המערכת הזאת, בדוא"ל או בפקס.
tehila@gymnastics.co.il
פקס: 077-5008798

הצהרת הורים*

קראנו ואנו מסכימים לתנאי הפעילות של קפיץ קפוץ בע”מ, אנו מאשרים גם לשלוח לנו הודעות הקשורות לפעילות בדוא”ל. כמו כן, אנו מאשרים כי לא חל שינוי במצב הבריאות של הנ"ל מאז האישור הרפואי שהוגש לקפיץ קפוץ בעבר. אחרת נעביר אישור רופא עד תחילת הפעילות.